SBA enligt Lagen om Skydd mot Olyckor:

Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA, faller under termen Systematiskt säkerhetsarbete som är ett
samlingsbegrepp för en verksamhets organiserade arbete med all form av säkerhet. Under
begreppet ingår till exempel arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete och den av WHO
framtagna certifieringen "säker och trygg kommun". Kommuner skall vid arbetet med sitt kommunala
handlingsprogram kring skydd mot olyckor arbeta på ett systematiskt sätt vilket även det är ett
systematiskt sätt att arbeta med säkerhet. Arbetsformen systematiskt säkerhetsarbete liknar
den som används inom kvalitetsledningssystem, det vill säga man identifierar,
organiserar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp ett arbete inom ett identifierat område.
Utbildningen följer den så kallade PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act).

Utbildningen är lämplig för ansvariga och kontrollanter enligt lagen om Skydd mot Olyckor.