Kris/ Kamratstödsutbildning/ Avlastande samtal:

Erfarenheter visar att människor som drabbats av olyckor allvarliga händelser påverkas på olika
sätt. Efter händelsen kan många ha svårt att återgå till det normala vardagslivet.

I vissa fall kan sådana efterreaktioner kvarstå under mycket lång tid. De starka minnesintryck som
man bär med sig kan utöva efterreaktioner i form av ångest, sömnsvårigheter,
nedstämdhet mm.

För att minska risken för långvariga efterreaktioner bör de drabbade få möjligheter att bearbeta
sina intryck från en påfrestande upplevelse.

Utbildningen bygger på Arbetsmiljölagen kap.5:4.4 – 5:4.5. Dessa kapitel handlar om hur
arbetsgivare/ arbetstagare och medarbetare får kunskap om och förståelse för hur människor kan
reagera vid obehagliga förändringar och upplevelser.

Kursen delas i två avsnitt, varje tillfälle 4 lektionstimmar.

Innehåll:

Avsnitt 1:

• Kriser – Traumatiska och Utvecklande.
• Människors beteende och reaktioner i samband med traumatiska och utvecklande
händelser.
• Efterreaktioner på kort och lång sikt.
• Kort gruppövning, där gruppmedlemmarna får jobba med ett typfall, alternativt bygga på det
eventuella egna händelser. • Diskussion och feedback.

Avsnitt 2:

• Kort summering av avsnitt 1.
• Genomgång av begreppen kamratstöd, avlastande samtal samt debriefing.
• Φvningar och spel.
• Diskussion och feedback.
• Summering och utvärdering.

Total tidsåtgång är 8 timmar. Detta kan göras vid ett tillfälle, eller så delar man och kör 4 timmar
vid två tillfällen.

Instruktörens ordinarie vardag är inom ambulanssjukvården och ingår i Debriefinggrupp samt varit
utbildare på Räddningsverkets skola, Revinge.